Истраживачи Лабораторије за физичку хемију учествују у реализацији великог броја националних и међународних пројеката. Тренутно се реализује десет програмских тема, чији руководиоци су сарадници Лабораторије, у оквиру Програма институционалног финансирања Института Винча од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Такође, сарадници Лабораторије активно учествују у пројектима Фонда за иновациону делатност, Фонда за науку и Центра за промоцију науке. Интензивна међународна сарадња са бројним реномираним истраживачима и институцијама у свету представља једно од битних опредељења у раду Лабораторије још од њеног оснивања и захваљујући томе наши истраживачи редовно учествују у реализацији билатералних, мултилатералних и међународних пројеката и акција.

У наставку је списак текућих пројеката којима руководе сарадници Лабораторије.

Програмске теме:

 1. Експериментално и теоријско испитивање термо-хемијске конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса(синтетичког гаса); руководилац др Бојан Јанковић
 2. Интеракција ласерског зрачења са материјалима: Основна истраживања и примена у нанотехнологијама; руководилац др Сања Живковић
 3. Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине; руководилац др Бранислав Нстасијевић
 4. Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама; руководилац др Снежана Брковић
 5. Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфламаторног пута лимфоцита периферне крви; руководилац др Јелена Филиповић Тричковић
 6. Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине; руководилац др Милош Момчиловић
 7. Уклањање загађујућих супстанци из животне средине; руководилац др Тања Брдарић
 8. Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије; руководилац др Александра Димитријевић
 9. Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте; руководилац др Гвозден Тасић
 10. Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала; руководилац др Филип Вељковић

Пројекти Фонда за иновациону делатност:

 1. Програм трансфер технологија: „Одржива платформа за издвајање бакра и његову валоризацију из отпадних индустријских вода“ (2022-2023); руководилац Александра Димитријевић
 2. Програм трансфер технологија: „Примена зелено синтетисаних наночестица сребра за третман коже и усне дупље“ (2022-2023); руководилац др Јелена Филиповић Тричковић

Међународни и билатерални пројекти:

 1. Међународни пројекат „Grande Rilevanza“ (Италија – Србија): „Micro LIBS Scan Elemental Mapping: a powerful tool for Cultural Heritage studies“ (2019-2023); руководилац српске стране пројекта др Милош Момчиловић
 2. Билатерални пројекат са Француском: „Развијање златног наноструктурног биосензора заснованог на локализованој резонанцији површинских плазмона за детекцију протеинског туморског маркера“ (2020-2022); руководилац српске стране пројекта др Tатјана Момић
 3. Билатерални пројекат са Кином: „Полиоксованадати као потенцијални антитуморски лекови: промена активности Na+,K+-АТПазе i екто-нуклеозид 5’-трифосфат дифосфохидролаза (Е-НТПДаза) (POVaCan) “ (2021-2023); руководилац српске стране пројекта др Мирјана Чоловић
 4. Билатерални пројекат са Мађарском: „Performance enhancement of solid sampling laser-induced breakdown spectroscopy using composite metallic nanoparticles“ (2021-2023); руководилац српске стране пројекта др Сања Живковић
 5. Међународни пројекат COST Action CA20133: „Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste“ (2021-2025); руководилац српске стране пројекта др Александра Димитријевић
 6. Билатерални пројекат са Белорусијом; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); руководилац српске стране пројекта др Милош Момчиловић