Главна делатност Лабораторије за физичку хемију је мултидисциплинарни научно-истраживачки рад који се одвија кроз реализацију програма и пројеката Министарства науке и технолошког развоја, Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност као и кроз реализацију међународних пројеката.

Најважније области истраживања су:

 • развој, унапређење и могућности примене спектроскопије ласерски индуковане плазме (LIBS)

 • примена ласерских система у нанотехнологији, мониторингу животне средине, биомедицини и очувању културног наслеђа

 • развој и примена спектрохемијских плазмених извора

 • масена спектрометрија органских и неорганских система

 • развој иновативних интегрисаних метода за изолацију једињења од интереса из реалних система и уклањање загађујућих супстанци

 • синтеза и карактеризација угљеничних материјала изведених из биомасе и њихова примена као адсорбенаса за уклањање штетних супстанци

 • синтеза, карактеризација, функционализација и примена наноматеријала

 • развој и примена савремених електрохемијских уређаја (електролизера, горивних ћелија, суперкондензатора и батерија) за производњу и складиштење електричне енергије

 • испитивање антибактеријског потенцијала природних производа и наноматеријала

 • испитивање генотоксичности и цитотоксичности на моделу примарних хуманих ћелија и ћелијских линија

 • анализа липида у биолошким системима

 • испитивање и модификација различитих носача за изабране лекове

 • испитивање фармаколошких и токсиколошких особина синтетисаних неорганских једињења као потенцијалних лекова

 • одређивање редокс стања у биолошким системима

 • експериментално и теоријско испитивање термо-хемијске конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса

 • примена метода теоријске хемије (теорија функционалне густине – ДФТ)
 • нуклеарна и национална безбедност
 • припрема, одговор и реаговање на хемијске, биолошке, радиолошке и нуклеарне (ХБРН) претње