Ђурица Катнић

Истраживач сарадник

Области интересовања: биомаса,угљенични материјали, уклањање органских и неорганских загађивача из воде, гасна и течна хроматографија, хемијска испитивања воде, земљишта, грађевинског материјала, отпада, минералних и синтетичких уља, ХБРН форензика.

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије, 2016. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Одређивање експерименталних вредности месних отпора различитих вентила у зависности од степена отворености и брзине струјања флуида.

Мастер инжењер технологије, 2017. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Оптимизација састава биокомпозита за адсорпцију јона никла.

Докторске академске студије, 2018 – у току, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Модификација, карактеризација и примена угљeничних мaтeриjaлa дoбиjeних кaрбoнизaциjoм биoмaсe кoминa шљивe и смoквe.

Професионално искуство:

2017-2018, Космај комерц, Београд, Производња адитива за сагоревање, уља за специјалне намене и технички флуиди, технолог у производњи и лабораторији.

2018- и даље, Лабораторија за физичку хемију 050, Институт за нуклеарне науке Винча, Истраживач сарадник.

Активни пројекти:

Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2022- и даље); учесник.

Одабране публикације:

  • Đ. B. Katnić, S. J. Porobić, I. Vujčić, M. M. Kojić, T. Lazarević-Pašti, V. Milanković, M. Marinović-Cincović, D. Živojinović, Irradiated fig pomace pyrochar as a promising and sustainable sterilized sorbent for water pollutant removal, Radiation Physics and Chemistry, 214, 2023, 111277. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2023.111277
  • Đ. Katnić, S. J. Porobić, T. Lazarević-Pašti, M. Kojić, T. Tasić, M. Marinović-Cincović, Dragana Živojinović, Sterilized plum pomace biochar as a low-cost effective sorbent of environmental contaminants, Journal of Water Process Engineering, 56, 2023, 104487. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.104487
  • M. Kojić, M. Mihajlović, M. Marinović-Cincović, J. Petrović, Đ. Katnić, A. Krstić, S. Butulija, A. Onjia, Calcium-pyro-hydrochar derived from the spent mushroom substrate as a functional sorbent of Pb2+ and Cd2+ from aqueous solutions, Waste Management & Research, 40 2022, 11.  https://doi.org/10.1177/0734242×221093951
  • Đ. Katnić, M. Marinović-Cincović, S.J. Porobić, I. Vujčić, A. Šaponjić, B. Sikirić, D. Živojinović, Characterization and kinetics of thermal decomposition behavior of plum and fig pomace biomass, Journal of Cleaner Production, 2022, 352, 131637. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131637
  • Janković B., Manić N., Dodevski V., Radović I., Pijović M., Katnić Đ., Tasić G., Physico-chemical characterization of carbonized apricot kernel shell as precursor for activated carbon preparation in clean technology utilization, Јournal of Cleaner Production, 2019, 236, 117614. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117614