Слађана Марић

Научни сарадник

Области интересовања: заштита животне средине, сепарациони процеси, јонске течности

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2016. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Електрохемијска редукција водоник пероксида на угљеничним електродама.

Мастер физикохемичар, 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Титан-диоксид као анодни и катодни катализатор за алкохолне горивне ћелије.

Доктор физичкохемијских наука, 2023. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Примена водених двофазних система са јонским течностима и триблок кополимерима за издвајање стабилних активних супстанци из одабраних аналгетских формулација

Професионално искуство:

2019 – и даље, Институт за нуклеарне науке “Винча”‒Институт од националног значаја за Републику Србију-Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије (2021- и даље); учесник.

Међународни пројекат COST Action CA20133 “CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE”, (2021-2025); учесник.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Одржива платформа за издвајање бакра и његову валоризацију из отпадних индустријских вода“ (2022-2023), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Marić, S., Jocić, A., Krstić, A., Momčilović, M., Ignjatović, L., & Dimitrijević, A. (2021). Poloxamer-based aqueous biphasic systems in designing an integrated extraction platform for the valorization of pharmaceutical waste. Separation and Purification Technology, 275(June). https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119101 
  2. Dimitrijević, A., Tavares, A. P. M., Jocić, A., Marić, S., Trtić-Petrović, T., Gadžurić, S., & Freire, M. G. (2020). Aqueous biphasic systems comprising copolymers and cholinium-based salts or ionic liquids: Insights on the mechanisms responsible for their creation. Separation and Purification Technology, 248. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117050 
  3. Jocić, A., Marić, S., Dimitrijević, A., Tot, A., Gadžurić, S., Vraneš, M., & Trtić-Petrović, T. (2020). Protic ionic liquids as adjuvants to enhance extraction and separation performance of diverse polarity compounds in PEG-salt based aqueous biphasic system. Journal of Molecular Liquids, 303. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112484 
  4. Dimitrijević, A., Мilićević, J., Jocić, A., Marić, S., Trtić-Petrović, T., Papović, S., Tot, A., Gadžurić, S., & Vraneš, M. (2020). Further insight into the influence of functionalization and positional isomerism of pyridinium ionic liquids on the aqueous two-phase system equilibria. Fluid Phase Equilibria, 512. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112520 
  5. Jadranka Milikić, Slađana Marić, Nikola Cvjetićanin, Zorana Dohčević-Mitrović, Biljana Šljukić (2018) Facile Preparation and High Activity of TiO2 Nanotube Arrays toward Oxygen Reduction in Alkaline Media, Journal of The Electrochemical Society, 165 (15). https://doi.org/10.1149/2.0331815jes IF 3.405