Мирјана Чоловић

Виши научни сарадник

Области интересовања: ензимологија, токсикологија, медицинска и бионеорганска хемија; фармаколошке особине (нових) синтетисаних металних једињења у циљу развијања нових лекова; интеракција биолошки активних једињења и циљаних ензима у неуролошким и малигним обељењима – експерименталне ензимске и спектроскопске методе; in vitroпрооксидативни, цито- и генотоксични ефекти на изоловане хумане и/или анималне ћелије; in vivoантидијабетичне особине и токсичност праћењем биомаркера нефро- и хепатотоксичности; системи на бази холинестераза за детекцију и евалуацију неуротоксичности органофосфатних инсектицида и производа деградације

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије за биохемијско инжењерство и биотехнологију, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2004.

Доктор наука, хемија и хемијска технологија, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2014. (докторска дисертација: „Биоаналитичке методе за детекцију и евалуацију токсичности органо-тиофосфатних инсектицида и производа њихове деградације“)

Професионално искуство:

2005 – и даље, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Р. Србију, Лабораторија за физичку хемију

Активни пројекти:

Програмска тема „Хемијско-биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења – стратегија за унапређење здравља и животне средине“, 2020 – и даље

Билатерална научна сарадња Р. Србија – Н.Р. Кина, „Полиоксованадати као потенцијални антитуморски лекови: промена активности Na+,K+-АТПазе i екто-нуклеозид 5’-трифосфат дифосфохидролаза (Е-НТПДаза) (POVaCan)”, бр. пројекта 451-02-818/2021-09/01, 2021-2023. (руководилац пројекта)

Пет одабраних публикација:

  1. M.B. Čolović, M. Lacković, J. Lalatović, A.S. Mougharbel, U. Kortz, D.Z. Krstić, Polyoxometalates in biomedicine: update and overview. Current Medicinal Chemistry, 2020, 27(3), 362-379. doi: 10.2174/0929867326666190827153532
  2. M.B. Čolović, B. Medić, M. Ćetković, T. Kravić Stevović, M. Stojanović, W.W. Ayass, A.S. Mougharbel, M. Radenković, M. Prostran, U. Kortz, D.Z. Krstić, Toxicity evaluation of two polyoxotungstates with anti-acetylcholinesterase activity. Toxicology and Applied Pharmacology, 2017, 333, 68–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.taap.2017.08.010
  3. M.B. Čolović, V.M. Vasić, N.S. Avramović, M.M. Gajić, D.M. Djurić, D.Z. Krstić, In vitro evaluation of neurotoxicity potential and oxidative stress responses of diazinon and its degradation products in rat brain synaptosomes. Toxicology Letters, 2015, 233(1), 29–37. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2015.01.003
  4. M.B. Čolović, D.Z. Krstić, T.D. Lazarević-Pašti, A.M. Bondžić, V.M. Vasić, Acetylcholinesterase inhibitors: pharmacology and toxicology. Current Neuropharmacology, 2013, 11(3), 315–335. https://doi.org/10.2174/1570159X11311030006
  5. M.B. Čolović, D.V. Bajuk-Bogdanović, N.S. Avramović, I.D. Holclajtner-Antunović, N.S. Bošnjaković-Pavlović, V.M. Vasić, D.Z. Krstić, Inhibition of rat synaptic membrane Na+/K+-ATPase and ecto-nucleoside triphosphate diphosphohydrolases by 12-tungstosilicic and 12-tungstophosphoric acid. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2011, 19(23), 7063-7069. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2011.10.008