Драгана Васић Анићијевић

Виши научни сарадник

Области интересовања: Теоријска физичка хемија, ДФТ прорачуни, Електрохемијско уклањање загађивача, Адсорпција, Молекулски докинг

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2010. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Испитивање адсорпције водоника на (100), (110) и (111) равнима платине – теорија и експеримент.

Мастер физикохемичар, 2011. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Испитивање електрохемијске редукције кисеоника на нискоиндексним равнима платине применом теорије функционала густине.

Доктор физичкохемијских наука, 2015. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Teoриjскa aнaлизa свojстaвa вoлфрaм-кaрбидa кao пoдлoгe у eлeктрoкaтaлизaтoримa зa рeaкциje вoдoничнe eлeктрoдe

Професионално искуство:

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине (2021- и даље); учесник

Програмска тема: Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Lazarevic-Pašti Tamara, Anićijević Vladan, Baljozovic Milos, Vasić Anićijević Dragana, Gutić Sanjin J., Vasić Vesna, Skorodumova Natalia V., Pašti Igor A., The impact of the structure of graphene-based materials on the removal of organophosphorus pesticides from water, Environmental Science-Nano, ROYAL SOC CHEMISTRY, 5, 6, pp. 1482 – 1494, 2051-8153, https://doi.org/10.1039/c8en00171e , 2018.
  2. Bondžić M. Aleksandra , Vasić Anićijević D. Dragana , Janjić V. Goran , Zeković Ivana , Momić Tatjana , Nikezić Vujačić Ana and Vasić M. Vesna, Na, K-ATPase as a Biological Target for Gold(III) Complexes: A Theoretical and Experimental Approach, Current Medicinal Chemistry 2021;28(23) . https://dx.doi.org/10.2174/0929867328999210101233801
  3. Anićijević, V.J.; Lazarević-Pašti, T.D.; Vasić, V.M.; Vasić Anićijević, D.D. An Insight into the Efficient Dimethoate Adsorption on Graphene-Based Materials—A Combined Experimental and DFT Study. Appl. Sci. 2021, 11, 4014. https://doi.org/10.3390/app11094014
  4. Milena Pijović, Nebojša Manić, Dragana Vasić Anićijević, Aleksandar Krstić, Miodrag Mitrić, Tamara Matić, Bojan Janković, Simple and effective one-step production of high-quality mesoporous pyrolytic char from waste tires: Rhodamine B adsorption kinetics and density functional theory (DFT) study, Diamond and Related Materials, 2022 121, 108768, https://doi.org/10.1016/j.diamond.2021.108768.
  5. Ječmenica Dučić, M.; Aćimović, D.; Savić, B.; Rakočević, L.; Simić, M.; Brdarić, T.; Vasić Anićijević, D. Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrodes to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants? Molecules 2022, 27, 5203. https://doi.org/10.3390/molecules27165203