Данка Аћимовић

Научни сарадник

Области интересовања: Заштита животне средине, електрохемијски напредни процеси, аналитичка хемија, синтеза анодних електродних материјала

Образовање:

Дипломирани биохемичар, 2010. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Испитивање еколошких абиотичких фактора пепелишта термоелектране Костолац

Доктор наука – технолошко инжењерство – биотехнологија, 2020. год., Технолошко -металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Електрохемијска оксидација полицикличних ароматичних угљоводоника из бетона и процена токсичности продуката њихове деградације

Професионално искуство:

2010. – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине (2021- и даље); партиципант.

Пет одабраних публикација:

  1. D. Aćimović, S. Karić, Ž. Nikolić, T. Brdarić, G. Tasić, M. Marčeta Kaninski, V. Nikolić, Electrochemical oxidation of the polycyclic aromatic hydrocarbons in polluted concrete of the residential buildings, Environ. Pollut. 220 (2017) 393-399, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.075
  2. D. Aćimović, Ž. Nikolić, M. Tošić, D. Milovanović, V. Nikolić, T.P. Brdarić, M. Marčeta Kaninski, Validation and uncertainty estimation of UPLC-PDA method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in concrete, J. Hazard. Mater. 325 (2017) 271–278, http://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.12.008
  3. D. Aćimović, D. Vasić Anićijević, Electrooxidative removal of organophosphates – a combined experimental and theoretical approach, Organophosphates: Detection, Exposure and Occurrence. Volume 1: Impact on Health and the Natural Environment, Nova Science Publishers Inc, 2022.
  4. M. Ječmenica Dučić, D. Aćimović, B. Savić, L. Rakočević, M. Simić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrodes to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants? Molecules. 27(2022) 5203, https://doi.org/10.3390/molecules27165203
  5. I. Perović, D. Aćimović, G. Tasić, S. Karić, P. Laušević, M. Marčeta Kaninski, V. Nikolić, Efficient hydrogen production using ternary Ni–Cu–Mo ionic activator. Int. J. Hydrogen Energy 40, (2015) 6270–6275., https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.003