Бранислава Савић Росић

Научни сарадник

Области интересовања: Заштита животне средине, електрохемија, аналитичка хемија, синтеза електродних материјала, електрохемијски напредни процеси.

Образовање:

Мастер биолог, 2011. год., Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов мастер рада: „Примена БАРТTM тестова за процену ризика од биофулинга у бунарима са хоризонталним дреновима.“

Доктор наука – Инжењерства заштите животне средине, 2021. год., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, наслов докторске дисертације: „Примена електрохемијског третмана за деконтаминацију отпадних вода загађених фенолним једињењима.”

Професионално искуство:

2016 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.

2012 – 2015., Victoriagroup, Инжењер за припрему и прераду воде.

Активни пројекти:

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине (2021 – и даље); партиципант.

Билатерална научна сарадња Р. Србија – Н.Р. Кина, „Полиоксованадати као потенцијални антитуморски лекови: промена активности Na+,K+-АТПазе i екто-нуклеозид 5’-трифосфат дифосфохидролаза (Е-НТПДаза) (POVaCan)”, бр. пројекта 451-02-818/2021-09/01, 2021-2023; партиципант.

Oдабране публикације:

  1. B. Savić, D. Stanković, S. Živković, M. Ognjanović, G. Tasić, I. Mihajlović, T. Brdarić, Electrochemical oxidation of a complex mixture of phenolic compounds in the base media using PbO2-GNRs anodes, Applied Surface Science, 529 (2020) 147120, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147120
  2. B. Savić, I. Mihajlović, S. Milutinović, M. Seović, Ž. Nikolić, M. Tošić, T. Brdarić, Validation and uncertainity estimation of analitycal method for determination of phenolic compounds in concrete, J. Serb. Chem. Soc., 83 (0), pp. 1-9, 2018, https://doi.org/10.2298/JSC180518106S
  3. M. Simić, B. Savić, M. Ognjanović, D. Stanković, D. Relić, D. Aćimović, T. Brdarić, Degradation of bisphenol A on SnO2-MWCNT electrode using electrochemical oxidation, Journal of Water Process Engineering, 51 (2023) 103416, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.103416
  4. M. Ječmenica Dučić, D. Aćimović, B. Savić, L. Rakočević, M. Simić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrodes to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants? Molecules. 27(2022) 5203, https://doi.org/10.3390/molecules27165203
  5. M. Ječmenica Dučić, A. Krstić, N. Zdolšek, D. Aćimović, B. Savić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Low-cost graphene-based composite electrodes for electrochemical oxidation of phenolic dyes, Crystals 2023, 13, 125. https://doi.org/10.3390/cryst13010125