Бојан Јанковић

Научни саветник

Области интересовања:термохемијска конверзија биомасе, термална анализа, кинетика реакција у чврстом стању, термодинамика, карактеризација материјала

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2000. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Статистичко-термодинамичка анализа идеалног кристала“.

Магистар физичкохемијских наука, 2005. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов магистарског рада: „Обрада података термогравиметријске анализе применом функције Weibull-ове расподеле“.

Доктор физичкохемијских наука, 2012. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Примена Weibull-ове статистике за одређивање расподеле привидне енергије активације термички активираних хетерогених процеса“.

Професионално искуство:

2000 – 2018. Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

2018 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Експериментално и теоријско испитивање термо-хемисјке конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса (синтетичког гаса) (2021-и даље); руководилац.

Програмска тема: Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала (2022-и даље); учесник.

Билатерални пројекат са Републиком Кином: „Advanced combustion and pollution control technologies in the utilization of biomass and solid recovered fuels“ (2021-2023), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Bojan Janković, Nebojša Manić, Vladimir Dodevski, Ivana Radović, Milena Pijović, Đurica Katnić, Gvozden Tasić, Physico-chemical characterization of carbonized apricot kernel shell as precursor for activated carbon preparation in clean technology utilization, Journal of Cleaner Production 236 (2019) 117614. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117614
  2. Bojan Janković, Nebojša Manić, Vladimir Dodevski, Jasmina Popović, Jelena Rusmirović, Miloš Tošić, Characterization analysis of Poplar fluff pyrolysis products. Multi-component kinetic study, Fuel 238 (2019) 111-128. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.064
  3. Bojan Janković, Nebojša Manić, Dragoslava Stojiljković, Vladimir Jovanović, TSA-MS characterization and kinetic study of the pyrolysis process of various types of biomass based on the Gaussian multi-peak fitting and peak-to-peak approaches, Fuel 234 (2018) 447-463. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.07.051
  4. Miloš Marinković, Hadi Waisi, Stevan Blagojević, Aleksandra Zarubica, Radomir Ljupković, Aleksandra Krstić, BojanJanković, The effect of process parameters and catalyst support preparation methods on the catalytic efficiency in transesterification of sunflower oil over heterogeneous KI/Al2O3-based catalysts for biodiesel production. Fuel 315 (2022) 123246. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.123246
  5. Bojan Ž. Janković, Nebojša G. Manić, Vladimir M. Dodevski, Miloš B. Radojević, Dragoslava D. Stojiljković, Kinetic study of oxy-combustion (Platanus orientalis) seeds (PTS) in O2/Ar atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142 (2020) 953-976https://doi.org/10.1007/s10973-019-09154-z