Ана Јоцић

Истраживач сарадник

Области интересовања: заштита животне средине, сепарациони процеси, јонске течности, угљенични материјали

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2014. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Спектроскопска карактеризација полианилин декаванадата

Дипломирани физикохемичар, мастер 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Једностепена екстракција таурина и кофеина из енергетског напитка применом водених бифазних система на бази биокомпатибилних јонских течности

Професионално искуство:

2018 – и даље, Институт за нуклеарне науке “Винча”‒Институт од националног значаја за Републику Србију-Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије (2021- и даље); учесник.

Међународни пројекат COST Action CA20133 “CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE”, (2021-2025); учесник.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Одржива платформа за издвајање бакра и његову валоризацију из отпадних индустријских вода“ (2022-2023), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. A. Jocić, S. Marić, A Dimitrijević, A Tot, S. Gadžurić, M. Vraneš, T. Trtić-Petrović, Protic ionic liquids as adjuvants to enhance extraction and separation performance of diverse polarity compounds in PEG-salt based aqueous biphasic system, Journal of Molecular Liquids 303 (2020) 112484, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112484
  2. A. Dimitrijević, A.P.M. Tavares, A. Jocić, S. Marić, T. Trtić-Petrović, S. Gadžurić, M. G. Freire, Aqueous biphasic systems comprising copolymers and cholinium-based salts or ionic liquids: Insights on the mechanisms responsible for their creation, Separation and Purification Technology, 248 (2020) 117050, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117050
  3. S. Marić, A. Jocić, A. Krstić, M. Momčilović, Lj. Ignjatović, A. Dimitrijević, Poloxamer-based aqueous biphasic systems in designing an integrated extraction platform for the valorization of pharmaceutical waste, Separation and Purification Technology, 275 (2021) 119101 (1-11), https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119101
  4. A. Jocić, S. Breitenbach, D. Bajuk-Bogdanović, I. A. Pašti, C. Unterweger, C. Fürst, T. Lazarević-Pašti, Viscose-derived activated carbons fibers as highly efficient adsorbents for dimethoate removal from water, Molecules, 27 (2022) 1477, https://doi.org/10.3390/molecules27051477
  5. A. Jocić, S. Breitenbach, I. A. Pašti, C. Unterweger, C. Fürst, T. Lazarević‑Pašti, Viscose‑derived activated carbons as adsorbents for malathion, dimethoate, and chlorpyrifos—screening, trends, and analysis, Environmental Science and Pollution Research, 29 (2022) 35138–35149, https://doi.org/10.1007/s11356-022-18721-1