Ана Вујачић Никезић

Научни сарадник

Области интересовања: колоидна хемија, кинетика и механизам хемијских реакција, синтеза наночестица, модификацијa површина наночестица, механохемијска синтеза материјала заснованих на глини, развој система за испоруку лекова.

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2005. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Теоријски аспекти хемије комплекса Au(III) и њихова примена. Интеракција [AuCl4] – билирубин”

Магистар хемијских наука, 2009. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов магистарског рада: „Реакције комплексног јона [AuCl4] са L-метионином и аналогним биомолекулима: механизам супституције и редукције“

Доктор хемијских наука, 2013. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Кинетика и механизам адсорпције натријум (Z)-3-(5-хлор-2-((5-хлор-3-(3-сулфонатопропил)бензотиазол-2(3H)-илиден)метил)бензотиазол-3-иум-3-ил)пропан-1-сулфоната на колоидне честице злата различитих својстава и величине”

Професионално искуство:

2006 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: „Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења – стратегија за унапређење здравља и заштиту животне средине” (2020-и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Ana Vujačić Nikezić, Jasmina Grbović Novaković. Nano/Microcarriers in Drug Delivery: Moving the Timeline to Contemporary, Current Medicinal Chemistry, (2022), PMID: 36017848, https://doi.org/10.2174/0929867329666220821193938
  2. Ana V. Vujačić Nikezić, Aleksandra M. Bondžić, Vesna M.Vasić, Drug delivery systems based on nanoparticles and related nanostructures, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 151 (2020) 105412, https://doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105412
  1. Ana V. Vujačić Nikezić, Goran V. Janjić, Aleksandra M. Bondžić, Boņidarka L. Zarić, Dragana D. Vasić-Anićijević, Tatjana G. Momić and Vesna M. Vasić, Interaction of Au(iii) and Pt(ii) complexes with Na/K-ATPase: experimental and theoretical study of reaction stoichiometry and binding sites, Metallomics 10 (2018) 1003-1015, https://doi.org/10.1039/c8mt00111a
  1. Ana Vujačić, Vesna M. Vasić, Miroslav D. Dramićanin, Sofija P. Sovilj, Nataša Bibić, Slobodan Milonjić, Vesna V. Vodnik, Fluorescence Quenching of 5,5’-Disulfopropyl-3,3’- Dichlorothiacyanine Dye Adsorbed on Gold Nanoparticles, The Journal of Physical Chemistry C, 117 (2013) 6567-6577, https://doi.org/10.1021/jp311015w
  1. Ana Vujačić, Vesna Vasić, Miroslav Dramićanin, Sofija P. Sovilj, Natańa Bibić, Jasmina Hranisavljević, Gary P. Wiederrecht, Kinetics of J-aggregate Formation on the Surface of Au Nanoparticle Colloids, The Journal of Physical Chemistry C, 116 (7), (2012) 4655–4661, https://doi.org/10.1021/jp210549u