Александра Димитријевић

Научни сарадник

Области интересовања: заштита животне средине, сепарациони процеси, јонске течности

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2011. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Одређивање релативне спектралне осетљивости cпектрографа PGS-2 у ултраљубичастој области

Дипломирани физикохемичар, мастер 2012. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Расподела релативних интезитета трака у BX систему молекула BO у ултраљубичастој области

Доктор физичкохемијских наука, 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Испитивање бифазних водених система на бази N,N’-диалкил-имидазолијум јонских течности и њихова примена за екстракцију органских загађивача

Професионално искуство:

2014 – и даље, Институт за нуклеарне науке “Винча”‒Институт од националног значаја за Републику Србију-Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије (2021- и даље); руководилац.

Међународни пројекат COST Action CA20133 “CROSS-BORDER TRANSFER AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RESOURCE RECOVERY STRATEGIES TOWARDS ZERO WASTE”, (2021-2025); руководилац српске стране.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Одржива платформа за издвајање бакра и његову валоризацију из отпадних индустријских вода“ (2022-2023), руководилац.

Пет одабраних публикација:

  1. Dimitrijević, A., Tavares, A. P. M., Almeida, M. R., Vraneš, M., Sousa, A. C. A., Cristóvão, A. C., Trtić-Petrović, T., Gadžurić, S., & Freire, M. G. (2020). Valorization of Expired Energy Drinks by Designed and Integrated Ionic Liquid-Based Aqueous Biphasic Systems. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 8(14), 5683–5692. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00429
  2. Dimitrijević, A., Tavares, A. P. M., Jocić, A., Marić, S., Trtić-Petrović, T., Gadžurić, S., & Freire, M. G. (2020). Aqueous biphasic systems comprising copolymers and cholinium-based salts or ionic liquids: Insights on the mechanisms responsible for their creation. Separation and Purification Technology, 248. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117050
  3. Dimitrijević, A., Мilićević, J., Jocić, A., Marić, S., Trtić-Petrović, T., Papović, S., Tot, A., Gadžurić, S., & Vraneš, M. (2020). Further insight into the influence of functionalization and positional isomerism of pyridinium ionic liquids on the aqueous two-phase system equilibria. Fluid Phase Equilibria, 512. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2020.112520
  4. Jocić, A., Marić, S., Dimitrijević, A., Tot, A., Gadžurić, S., Vraneš, M., & Trtić-Petrović, T. (2020). Protic ionic liquids as adjuvants to enhance extraction and separation performance of diverse polarity compounds in PEG-salt based aqueous biphasic system. Journal of Molecular Liquids, 303. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.112484
  5. Marić, S., Jocić, A., Krstić, A., Momčilović, M., Ignjatović, L., & Dimitrijević, A. (2021). Poloxamer-based aqueous biphasic systems in designing an integrated extraction platform for the valorization of pharmaceutical waste. Separation and Purification Technology, 275(June). https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119101