Александар Крстић

Научни сарадник

Области интересовања: угљенични материјали, уклањање органских и неорганских загађивача из воде, гасна и течна хроматографија, хемијска испитивања воде, земљишта, отпада, развој аналитичких инструменталних метода.

Образовање:

Дипломирани хемичар (2014) Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: ,,Уклањање сметњи које потичу од јона гвожђа (III) ,,у линији“ ,  при одређивању бакра проточно инјекиционом (FIA) методом са амперометријском детекцијом’’.

Мастер хемије (2015) Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: ,,Квантификација киселих фунционалних група на површини биоугљева применом модификованих Боемових титрација’’.

Доктор хемијских наука (2023) Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: ,,Примена угљеничних кригелова допираних азотом и сумпором за уклањање тешких метала и фармацеутика у процесу пречишћавања вода“

Професионално искуство:

2018 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча, Истраживач сарадник

2015 – 2018, Акредитована лабораторија Институт МОЛ доо, Стара Пазова, хемијски аналитичар

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој и примена функционалних угљеничних материјала (2021-и даље); учесник; Комбиновани експериментални и теоријски приступ дизајну наноматеријала за примену у заштити животне средине (2024- и даље) учесник

Пет одабраних публикација:

  • A. Krstić, A. Lolić, M. Mirković, J. Kovač, T. Minović Arsić, B. Babić, A. Kalijadis, Synthesis of nitrogen doped and nitrogen and sulfur co-doped carbon cryogels and their application for pharmaceuticals removal from water, J. Environ. Chem. Eng. Vol.10 (6) (2022) https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108998
  • A. Kalijadis, N. Gavrilov, B. Jokić, M. Gilić, A. Krstić, I. Pašti, B. Babić, Composition, structure and potential energy application of nitrogen doped carbon cryogels, Mater. Chem. Phys., 1 (2020) https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122120
  • D. Djukić, A. Krstić, K. Jakovljević, S. Butulija, Lj. Andjelković, V. Pavlović, M. Mirković, Brushite-Metakaolin Composite Geopolymer Material as an Effective Adsorbent for Lead Removal from Aqueous Solutions, Sustainability 14 (7) (2022) https://doi.org/10.3390/su14074003
  • M. Pijović, N. Manić, D. Vasić-Anićijević, A. Krstić, M. Mitrić, T. Matić, B. Janković, Simple and effective one-step production of high-quality mesoporous pyrolytic char from waste tires: Rhodamine B adsorption kinetics and density functional theory (DFT) study, Diamond and related materials, 122 (2022) https://doi.org/10.1016/j.diamond.2021.108768
  • M. Ječmenica Dučić, A. Krstić, N. Zdolšek, D. Aćimović, B. Savić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Low-Cost Graphene-Based Composite Electrodes for Electrochemical Oxidation of Phenolic Dyes, Crystals, 2023, vol.13, No.1, pp 125.http://dx.doi.org/10.3390/cryst13010125