Јасмина Мушовић

Истраживач приправник

Области интересовања: зелена хемија, зелена аналитичка хемија, зелени растварачи, хемија метала.

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2020. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Одређивање садржаја Al, Fe, P и S у узорцима јабука третираним Brevis хербицидом.

Мастер хемичар, 2021. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Директна екстракција Cd (II) и Pb (II) из седимента реке Саве применом водених бифазних система.

Професионално искуство:

2022 – 2023, Лабораторија за физику, Институт за нуклеарне науке Винча

2023 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: ДИЗАЈН, СИНТЕЗА И РАЗВОЈ ЗЕЛЕНИХ ПРОЦЕСА (2022- 2023), учесник.

Програмска тема: Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије (2023- и даље), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. J. Mušović, M. Vraneš, S. Papović, S. Gadžurić, S. Ražić, T. Trtić-Petrović , Greener sample preparation method for direct determination of Cd(II) and Pb(II) in river sediment based on an aqueous biphasic system with functionalized ionic liquids, Journal of Molecular Liquids 369 (2023) 120974, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120974.
  2. D. Lazarević, J. Mušović, T. Trtić-Petrović, S. Gadžurić S., Partition of parthenolide in ternary {block copolymer + biocompatible ionic liquid or natural deep eutectic solvent + water} systems, Separation and Purification Technology 314 (2023) 123653, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.123653.
  3. S. Ražić, J. Arsenijević, S.Đ. Mračević, J. Mušović, T. Trtić-Petrović, Greener Chemistry in Analytical Sciences-from Green Solvents to Applications in Complex Matrices. Current Challenges and Future Perspectives: A Critical Review, Analyst 14 (2023) 3119-3406, https://doi.org/10.1039/D3AN00498H.