Сузана Величковић

Научни саветник

Области интересовања: масена спектрометрија, ласерска десорпција/јонизација, високо-температурска хемија, енергија јонизације, хомогени и хетерогени метални кластери, „супералкали“, корозија

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 1996. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Утицај катализатора и стабилизатора на време реакције и квалитет полиуретанске пене.

Магистар физичкохемијских наука, 2004. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов магистарског рада: Масеноспектрометријско одређивање енергије јонизације хипервалентних молекула Li2Cl и Na2Cl методом површинске јонизације

Доктор физичкохемијских наука, 2008. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Проучавање услова настајања и одређивање енергије јонизације хипервалентних кластера литијума са халогеним елементима методом масене спектрометрије.

Професионално искуство:

1999. – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала (2022- и даље); учесник.

Програмска тема: Експериментално и теоријско испитивање термо-хемијске конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса (синтетичког гаса) (2022- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. M. Mitić, M. Milovanović, F. Veljković, A. Perić-Grujić, S. Veličković, S. Jerosimić, Theoretical and experimental study of small potassium-bromideKnBr(0,1+) (n =2-6) and KnBrn-1(0,1+) (n= 3-5) clusters, Journal of Alloys and Compounds 835 (2020) 155301-155312.https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155301
  • S. P. Dimitrijević, B. D. Vurdelja, S. B. Dimitrijević, F. M. Veljković, Ž. J. Kamberović and S. R. Veličković, Complementary methods for characterization of the corrosion products on the surface of Ag60Cu26Zn14 and Ag58.5Cu31.5Pd10 brazing alloys, Corrosion Reviews, 38 (2020) 111-125.https://doi.org/10.1515/corrrev-2019-0067
  • S. B. Dimitrijević, S. R. Veličković, A. T. Ivanović, F. M. Veljković, M. M. Jovanović, Ž. Kamberović, S. P. Dimitrijević, Recovery of tungsten trioxide from waste diamond core drilling crowns by nitric acid leaching, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 101 (2021) 10569https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105695
  • M. Milivanović, S. Veličković, F. Veljković, S. Jerosimić, Structure and stability of small lithium-chloride LinClm(0,1+) (n < m, n = 1–6, m = 1–3) clusters, Physical Chemistry Chemical Physics, (2017) 19 (45) 30481-30497.https://doi.org/10.1039/c7cp04181k
  • R. Masnikosa, M. M. Milutinović, I. Crnolatac, A. Tote, S. Veličković, Ž. Bojić-Trbojević, A. Rilak-Simović, Anti-adhesive action of novel ruthenium(II) chlorophenyl terpyridine complexes with a high affinity for double-stranded DNA: in vitro and in silico, Journal of Inorganic Biochemistry, 208 (2020) 111090-111103.https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2020.111090