Вук Радојичић

Истраживач приправник

Области интересовања: полициклични ароматични угљоводоници (PAH), пиролиза
пластике, пер- и полифлуоралкил супстанце (PFAS), GC-MS.
Образовање:
Дипломирани хемичар, 2022. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов
дипломског рада: „Примена производа пиролизе барског литотипа лигнита, полиетилен
терафталата и њихове смеше за адсорпцију полицикличних ароматичних угљоводоника и
једињења из ароматичне фракције нафте“.
Мастер хемичар, 2023. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада:
„Копиролиза полиетилен терафталата са лигнитом барског литотипа – анализа течних
производа“.
Професионално искуство:
2024 – Почетак рада у лабораторији за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2024- и даље); учесник.